privacy

OldSql privacyverklaring

April 2020

Bedankt voor uw interesse in diensten of producten van OldSql bv. Wij bouwen aan een betere infrastructuur om mensen te inspireren, toe te rusten en te ondersteunen op hun levenslange reis om hun volle potentie te ontdekken en te benutten. Dit doen we het liefst met zoveel mogelijk mensen. Vandaar dat we blij zijn met uw interesse, uw bezoek aan een van onze websites, de afname van en het gebruik van diensten en/of producten en uw feedback. 

Baqpaqr en baqpaqr.com zijn onderdeel van OldSql bv, gevestigd in Delft (Coenderstraat 32, 2613 SN), hierna OldSql te noemen. Deze privacyverklaring is van toepassing op al deze onderdelen.

Bij het verlenen van onze diensten en leveren van producten, verwerkt OldSql persoonsgegevens. OldSql hecht veel waarde aan uw privacy en aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. OldSql is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Coenderstraat 32

2613 SN Delft

info@OldSql.nl

+31 6 47410723

Persoonsgegevens die wij verwerken

OldSql verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam (omdat het om mensen gaat).
  • Geslacht (zodat wij u netjes kunnen aanspreken).
  • E-mailadres (voor het geval wij u willen informeren).
  • IP-adres ( dat doet ons websiteplatform).
  • Telefoonnummer (voor wanneer relaties de voorkeur geven aan communicatie via diensten zoals Whatsapp). 
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op een van de websites in te vullen in correspondentie en/of telefonisch).
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website(s).

Gebruik van onze diensten en leveren van producten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vragen wij om persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten, leveren van producten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden zonder jouw expliciete toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Er worden op geen enkele plaats bijzondere persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt, zoals nationaliteit, ras, godsdienst en geaardheid. Wij vragen ook niet naar leeftijd. We hebben niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen over bezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar, zonder dat ze daar toestemming voor hebben gekregen van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er ongewenst gegevens over kinderen verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oldsql.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Grondslag van de verwerking

OldSql verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • OldSql verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

OldSql verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij OldSql van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

OldSql neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OldSql) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OldSql bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

OldSql verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OldSql blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OldSql gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

OldSql gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In geval van een account kunt u dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. In geval van geen account bieden wij u zoveel mogelijk de gelegenheid aan om uw gegevens zelf te wijzigen. U mag natuurlijk ook altijd via info@oldsql.nl vragen om uw gegevens te verwijderen. 

Uw rechten

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oldsql.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. OldSql zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bezwaar en klachtrecht

OldSql wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OldSql neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oldsql.nl

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan regelmatig wijzigen door aangepaste regelgeving of door wijzigingen in de interne organisatie. Wij adviseren u daarom deze verklaring regelmatig te controleren. Hiernaast is de datum van de laatste wijziging weergegeven: 9 april 2020.